Умовами виникнення інфекційних хвороб тварин є наявність етіологічного чинника (збудника), сприйнятливої тварини та сприятливих умов. Іноді зараження виникає лише за умови поєднання кількох збудників (асоційована інфекція). Патогенну дію етіологічного чинника визначає вірулентність збудників.

Сприйнятливість тварин до інфекції залежить від стану імунітету та неспецифічних чинників захисту, а також від наявності видового бар'єру (наприклад, коні, на відміну від парнокопитних, не хворіють на ящур). Деякі збудники з часом модифікуються і можуть долати видові бар'єри. Розвиток захворювання пов'язаний із розмноженням і накопиченням прониклих до організму мікробів та наступною генералізацією процесу.
Реакція організму спрямована на нейтралізацію та елімінацію патогенного збудника. Залежно від результату цього протистояння можливий різний розвиток хвороби: одужання або перебування інфекційного збудника протягом певного часу в організмі без ознак захворювання (персистентна інфекція).
Профілактика інфекційних хвороб
Профілактика в ветеринарній медицині (від грецького prophylaktikos — запобіжний) —заходи, спрямовані на за¬побігання виникненню і поширенню хвороб тварин. В Українській державі профілактика являє собою систе¬му державних і суспільних заходів, які проводять з метою запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб тварин, у тому числі риби, бджіл і хутрових звірів, а та¬кож охорону здоров'я людей від хвороб, спільних для лю¬дини й тварини.
Розрізняють заходи загальної і специфічної профілак¬тики.
ЗАГАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА
Заходи загальної профілактики спрямовані не проти якоїсь однієї інфекції, а є дійсними проти занесення або виникнення будь-якого захворювання. В основі загальної профілактики лежить виконання санітарно-гігієнічних і ор¬ганізаційно-господарських заходів, які є постійно діючими і їх проводять повсюди.
До заходів загальної профілактики належать:
• охорона кордонів держави від занесення інфекційних захворювань з іноземних держав;
• запобігання поширенню інфекційних захворювань все¬редині країни;
• нагляд за пересуванням тварин при заготівлі, зберіган¬ні та перевезенні сировини тваринного походження автомо¬білями, залізничним, водним та повітряним транспортом;
• нагляд служби ветеринарної медицини за ринками, ви¬ставками, заготівельними базами та іншими пунктами тим¬часової концентрації тварин;
• нагляд служби ветеринарної медицини на м'ясокомбіна¬тах, бойнях та забійних майданчиках;
• нагляд ветеринарної медицини на підприємствах по пе¬реробці сировини тваринного походження (складах, базах заготівельних організацій, шкіряних заводах, вовномийках, утильзаводах);
• своєчасне й правильне прибираний, знезараження й ути¬лізація трупів та гною, виробничих і біологічних відходів; організація заходів боротьби з комахами, кліщами і гри¬зунами— перенощиками різних захворювань тварин;
• регулярна очистка і дезинфекція приміщень, інвентаря і територій;
• профілактичне карантинування тварин, що надходять у господарство або державу;
• проведення заходів, спрямованих на поліпшення умов догляду, утримання, годівлі та на раціональну експлуатацію тварин; плановий контроль за здоров'ям тварин, своєчасне виді¬лення, ізоляція і лікування хворих;
• підтримання у належному санітарному стані пасовищ, скотопрогонних трас та місць напування тварин;
• функціонування тваринницьких господарств (ферм) як підприємств закритого типу;
• захист тваринницьких господарств від занесення збуд¬ників інфекційних захворювань із неблагополучних пунктів, а також організація профілактичних заходів у конкретних господарствах і населених пунктах;
• пропаганда знань ветеринарної медицини серед насе¬лення;
• забезпечення обслуговуючого персоналу ферм спеціаль¬ним одягом, взуттям і предметами особистої гігієни;
• будівництво тваринницьких приміщень, що відповідають нормам технологічного проектування і ветеринарно-санітар¬ним вимогам.
Характер дії загальних профілактичних заходів універ¬сальний. Протиепізотичне значення їх зводиться не лише до профілактики, а в разі появи інфекційного захворюван¬ня вони автоматично запобігають його подальшому поши¬ренню, стримують розвиток епізоотії.
Охорона кордонів держави від занесення інфекційних захворювань з іноземних держав. Для охорони кордонів держави від занесення збудників інфекційних захворювань існують прикордонні контрольні пункти ветеринарної меди¬цини, які виконують ветеринарно-санітарний нагляд за ім¬портними та експортними тваринами, продуктами та сиро¬виною тваринного походження, кормами. Ввозити у країну дозволяється лише здорових тварин при наявності серти¬фікатів ветеринарної медицини, виданих лікарями держав¬ної служби. Завезених тварин карантинують протягом 12 міс і утримують в умовах, що усувають їх контакт із місцевими тваринами.
Місцеві органи прикордонних районів визначають порядок утримання і руху тварин, одержання і використання сільськогосподарських продуктів, заготівлі кормів. Твари¬ни в господарствах та населених пунктах прикордонної зо¬ни підлягають обліку й нагляду службою ветеринарної ме¬дицини.
При загрозі занесення особливо небезпечних захворю¬вань забороняється випасати тварин поблизу кордону, при¬пиняється рух і провезення через кордон тварин, продуктів і сировини тваринного походження.
СПЕЦИФІЧНА ПРОФІЛАКТИКА
Специфічна профілактика — це спеціальна система за¬ходів, спрямованих на запобігання появі певної (конкрет¬ної) інфекційної хвороби. Характер специфічних профілак¬тичних заходів визначається особливостями інфекційного захворювання, епізоотичною ситуацією господарства і на-вколишньої території.
До специфічної профілактики відносять:
а) проведення спеціальних діагностичних досліджень (туберкулінізація, малеїнізація, серологічна діагностика на бруцельоз та ін.), превентивна ізоляція, вимушене карантинування і спостереження з метою уточнення діагнозу;
б) здійснення лікувально-профілактичних заходів спеціального призначення (премікси і аерозолі при профілактиці респіраторних і аліментарних інфекцій);
в) імунопрофілактика шляхом застосування різних специфічних засобів — вакцин, сироваток, імуноглобулінів та ін. її проводять відповідно до планів протиепізоотичної роботи в благополучних господарствах, поголів'я яких необхідно захищати від конкретної інфекційної хвороби.