Регламент ради

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням другої сесії 6 скл.
Савранської селищної ради
№ 16-V1 від 10.12.2010 р.
Р Е Г Л А М Е Н Т
роботи Савранської селищної ради VІ скликання


Розділ 1. Загальні положення
Стаття 1. Правова основа діяльності Ради
1.1. Савранська селищна Рада, надалі Рада, є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законодавчими актами.
1.2. Рада є юридичною особою і наділяється Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства.
1.3. Строк повноважень Ради – 4 роки.

Стаття 2. Основні принципи діяльності
2.1. Основні принципи діяльності Ради визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
2.2. Діяльність Ради будується на принципах законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів.
2.3. Рада діє на принципах правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством.
2.4. Рада підзвітна і відповідальна перед територіальною громадою.
2.5. Рада діє в умовах державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування, користується судовим захистом своїх прав.

Стаття 3. Порядок затвердження, виконання і внесення змін до Регламенту
3.1. Регламент Ради приймається на пленарному засіданні не пізніше, ніж як на другій сесії.
3.2. Рішення, прийняті з порушенням Регламенту, не дійсні від моменту внесення до порядку денного сесії питання про їх скасування.
3.3. Контроль за дотриманням Регламенту покладається наСавранського селищного голову, надалі "Голова" та комісію з питань законності, праворядку, захисту прав громадян. Під час пленарних засідань Ради контроль за додержанням Регламенту покладається також на головуючого на засіданні.
3.4. Зміни до Регламенту можуть бути внесені за пропозицією депутатів і прийняті більшістю від загального складу депутатів Ради.

Друк