Про внесення змін та доповнень до Регламенту ради VII скликання

 

У К Р А Ї Н А

САВРАНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА

О Д Е С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

66200  смт. Саврань, вул. Горького, 1 тел: 3-14-68, 3-14-69, тел../факс 3-12-91,

 E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

                                  

                                

РІШЕННЯ

 27.03.2018                                                                                               №805- VII

 

Про внесення змін та доповнень до

Регламенту Савранської селищної ради

VII  скликання

Відповідно  пункту 1  частини 1 статті 26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3.4. статті 3 Регламенту Савранської селищної ради VII скликання затвердженого рішенням сесії Савранської селищної ради від 13.11.2015 року №9 –VII, заслухавши інформацію  селищного голови, сесія Савранської селищної ради

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни та доповнення до статті 7 «Гласність у роботі селищної ради» Регламенту Савранської селищної ради VII скликання та викласти її в новій редакції (додається).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову та постійні комісії селищної ради .

  

  Селищний голова                                                       С.Г.Дужій

 

                                                                                                 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                              Рішенням другої сесії  

                                                                                                       VII скликання Савранської

                                                                                     селищної ради

                                                                                                       805 -VII від 27.03.2018 р. 

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи Савранської селищної ради VІI скликання

                                                Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Правова основа діяльності Ради

1.1. Савранська селищна рада, надалі Рада, є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду  та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законодавчими актами.

1.2. Рада є юридичною особою і наділяється Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

1.3. Строк повноважень ради – 5 років.

Стаття 2. Основні принципи діяльності

2.1. Основні принципи діяльності ради визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами, цим Регламентом.

2.2. Діяльність ради будується на принципах законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів.

2.3. Рада діє на принципах правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

2.4. Рада підзвітна і відповідальна перед територіальною громадою.

2.5. Рада діє в умовах державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування, користується судовим захистом своїх прав.

Стаття 3. Порядок затвердження, виконання і внесення змін до Регламенту

3.1. Регламент ради приймається на пленарному засіданні не пізніше,  як на другій сесії.

3.2. Рішення, прийняті з порушенням Регламенту, не дійсні від моменту внесення до порядку денного сесії питання про їх скасування.

3.3. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на Савранського селищного голову, надалі " селищний голова" та  постійні комісії селищної ради.

 Під час пленарних засідань ради контроль за додержанням Регламенту покладається також на головуючого на засіданні.

3.4. Зміни до Регламенту можуть бути внесені за пропозицією депутатів і прийняті більшістю від загального складу депутатів ради.

                                         Розділ II. Організація роботи ради

Стаття 4. Сесія Ради

4.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій.

4.2. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання зазначені в статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". На пленарних засіданнях ради можуть вирішуватися й інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування.

4.3. Засідання ради відкривають, ведуть і закривають селищний голова або секретар ради, а на першій сесії ради - голова Савранської селищної виборчої комісії.

4.4. Головуючий на засіданні ради селищний  голова: відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради; виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву; надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця: створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань; ставить питання для голосування, оголошує його результати; забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні; робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити; вживає заходів до підтримання порядку на засіданні; має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні; здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

4.5. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на засіданні вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

4.6. Забезпечує роботу ради під час сесії секретар селищної ради.

4.7. Секретар селищної ради: проводить реєстрацію депутатів та запрошених; проводить реєстрацію заяв, депутатських запитів та запитань; формує список депутатів, які бажають виступити і передає його головуючому на сесії; веде протокол засідання сесії; веде облік виступаючих на сесії; проводить реєстрацію проектів документів, заяв, повідомлень, пропозицій депутатів, постійних або тимчасових комісій, депутатських груп та розповсюдження їх як офіційних документів сесії. Якщо відсутні заперечення секретар може виконувати функції лічильної комісії.

4.8. Для підрахунку голосів депутатів під час поіменного, відкритого або таємного голосування рішенням ради створюється лічильна комісія у складі не менше 3 депутатів.

4.9. До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, яких висунуто до складів органів, що обираються.

4.10. Вибори лічильної комісії проводяться відкритим голосуванням, за списком чи персонально, у порядку надходження пропозиції щодо кандидатур.

Стаття 5. Планування роботи селищної ради

5.1. Діяльність  селищної ради здійснюється відповідно до перспективних планів, які затверджуються радою на рік (півріччя). Перспективний план роботи визначає головні напрями діяльності ради і її органів, а також організаційні форми вирішення поставлених завдань, містить перелік основних організаційно-масових заходів.

5.2. Проект перспективного плану роботи селищної ради розробляється за участі виконавчого комітету ради, постійними комісіями ради з урахуванням пропозицій депутатів, органів місцевого самоврядування, а також трудових колективів, громадських організацій, об'єднань, рухів тощо. Перспективний план затверджується на сесії селищної ради і в десятиденний строк доводиться до відома зацікавлених організацій і службових осіб.

5.3. Організація виконання перспективного плану покладається на постійні комісії та секретаря селищної ради. Хід виконання перспективного плану роботи селищної ради обговорюється на її сесіях, засіданнях постійних комісій. Пропозиції про уточнення або зміни перспективного плану роботи селищної ради розглядаються радою на вимогу депутатів та постійних комісій.

5.4. Плани підготовки чергової або позачергової сесії селищної ради розробляє секретар селищної ради на підставі розпорядження про скликання сесії та проекту порядку денного. План затверджується  селищним головою або секретарем селищної ради. Планом визначається перелік документів, які повинні бути розроблені, терміни розробки та відповідальні за цю роботу, а також інші питання, пов'язані з підготовкою і проведенням сесії.

 Рішення про скликання сесії селищної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії селищної ради.

 За 3 дні до початку роботи сесії голови постійних комісій заслуховують інформацію відповідальних осіб про готовність питань, які виносяться на засідання сесії.

5.5. Плани роботи постійних комісій можуть складатися на поточний рік і затверджуватися на засіданні комісій. План роботи комісій може коригуватися в разі включення до нього позапланових питань за дорученням сесії селищної ради, селищного голови, секретаря селищної ради, за пропозицією членів комісії, інших депутатів. До плану роботи комісії питання включаються після обговорення пропозицій на засіданні комісії, з визначенням строку підготовки питання і відповідального за його підготовку.

5.6. Контроль за формуванням і виконанням плану роботи комісій покладається на секретаря селищної ради, який один раз на півроку на початку першого місяця інформує селищну раду про виконання комісіями плану роботи, узагальнює ефективність роботи комісій, вносить пропозиції про доручення сесії селищної ради комісіям, про необхідні кадрові зміни у керівництві комісій тощо.

 

 

Стаття 6. Підготовка і проведення сесії (процедурні правила пленарних засідань)

6.1. Сесія селищної ради скликається у порядку, передбаченому ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

6.2. Проект порядку денного сесії готується секретарем селищної ради за пропозиціями депутатів, депутатських груп, постійних комісій, виконавчого  комітету ради. Питання на розгляд на сесії селищної ради можуть також вноситись особисто селищним головою. Термінові питання можуть вносити в порядок денний під час сесії депутати  за рішенням ради. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог цієї статті, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні. Рішення щодо формування порядку денного приймається більшістю від загальної кількості обраних депутатів.

6.3.Роботу сесії селищної ради розпочинати о 14 годині. Перед початком сесії проводиться реєстрація депутатів. Після кожних 2 годин роботи сесії оголошується перерва на 15 хвилин. При необхідності радою  може  бути встановлено інший порядок роботи. У разі потреби сесія селищної рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів. На початку пленарного засідання надається час для оголошення депутатських запитів, звернень, оголошень.

6.4. Пленарне засідання починається з повідомлення  селищного голови  або головуючого на засіданні про кількість присутніх та причини відсутності депутатів. Селищний голова або головуючий на засіданні має право вимагати від депутатів пояснення причин їх запізнення або відсутності на попередніх засіданнях.

6.5. Селищний голова або головуючий на засіданні надає слово для виступу і стежить за дотриманням встановленого порядку роботи, надає слово для оголошення запитів, заяв і довідок, ставить пропозиції на голосування і оголошує результати. Під час засідань сесії селищний голова або головуючий забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам у обговоренні питань.,він не має права переривати виступи депутатів, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу осіб, організацій, установ чи держави, або перевищує встановлений для виступу регламент. У таких випадках головуючий, після попередження, позбавляє промовця слова.

6.6. При обговоренні з одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.

6.7. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі орієнтовні обмеження часу:

- доповідь - до 10 хв.; - співдоповіді - до 5 хв. кожна; - запитання та відповіді по доповіді та співдоповідях - до 20 хв. - - обговорення доповіді - до 15 хв.; - виступ в обговоренні - до 3 хв.: - повторний виступ - до 1хв.; - запитання - до 1 хв.; - відповідь на запитання - до 1 хв.; - репліка за порядком ведення - до 1 хв.; - оголошення, звернення - до 1 хв.; За згодою сесії головуючий може в необхідних випадках продовжити час виступу.

6.8. Пропозиції про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування після трьох наступних виступів з моменту її надходження. Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх депутатів.

6.9. Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на виступі і його підтримує не менш як 1/3 депутатів, йому надається до 3 хвилин. Таких виступів може бути не більше двох з одного питання.

6.10. Після припинення обговорення перед голосуванням доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хвилин кожний.

6.11. Всі проекти, що надійшли при розгляді питання порядку денного, та зміни і доповнення ставляться на голосування в порядку надходження, якщо депутат не знімає їх перед голосуванням.

6.12. На сесії проводиться відкрите або таємне голосування.

6.13. Бюлетень для таємного голосування виготовляється секретарем селищної ради. Час, місце і тривалість проведення голосування оголошується лічильною комісією, а порядок організації голосування Положенням про порядок проведення таємного голосування. Лічильна комісія перед початком голосування:

- одержує від секретаря список депутатів;

- забезпечує процедуру таємного голосування.

Кожному депутату за списком, членом лічильної комісії видається бюлетень, про що в списку робиться позначка, а депутат розписується. Після закінчення голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів і складає протокол про результати голосування. Протокол підписується всіма присутніми членами комісії. В разі порушення процедури голосування сесія селищної ради може прийняти рішення  про визначення виборів недійсними.

6.14. Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувало більшість депутатів. Якщо жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування по тих кандидатах, які набрали однакову кількість голосів.

6.15. Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів, що взяли участь у голосуванні, більше половини від загальної чисельності депутатів селищної ради.

6.16. На вимогу не менш як  2/3 від кількості депутатів у всіх випадках, окрім виборів посадових осіб проводиться поіменне голосування. Поіменне голосування відбувається за такою процедурою: голова або член лічильної комісії зачитує список депутатів, кожний депутат з місця проголошує "за", "проти", чи "утримався". Голова або член лічильної комісії робить в списку відповідну позначку і підбиває підсумки поіменного голосування. Результати поіменного голосування доводяться до загального відома.

6.17. Рішення сесії вважається прийнятим, якщо на пленарному засіданні, правомочному за результатами реєстрації депутатів, за нього проголосувало більше половини від загального списку депутатів. Рішення сесії селищної ради вступають в силу з моменту їх підписання селищни головою або головуючим на засіданні.

6.18. В разі, коли з певного питання порядку денного проведено голосування, а рішення не прийняте, повторне голосування з цього питання можливе лише після повторного внесення його до порядку денного роботи ради.

6.19. Рішення з процедурних питань приймається більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні  селищної ради. Процедурним вважається питання, з якого селищна рада не приймає окремого рішення сесії селищної ради (як документу).

6.20. Пропозиції до порядку денного сесії селищної ради вносяться у письмовій формі не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії. Пропозиції подаються із супровідною запискою і проектами відповідних рішень. Після реєстрації пропозицій секретарем селищної ради їх разом з іншими матеріалами передають у відповідну профільну постійну комісію селищної ради для розгляду та вироблення  висновків. У разі відхилення комісією проекту рішення матеріали повертаються автору із зазначенням мотивів відхилення. Якщо автор не погоджується з висновками комісії, його пропозиція як інформація, включається до проекту порядку денного і при розгляді порядку денного сесії йому надається до 5 хвилин для обгрунтування своєї пропозиції.

6.21. Для надання слова для виступу депутат подає секретарю ради письмову або усну заяву.

6.22. Слово з процедурних питань надається депутату і на його усне прохання. Депутат може виступити з одного питання не більше двох разів.

6.23. Сесія  селищної ради та протокол ведуться українською мовою.

Стаття 7. Гласність у роботі селищної ради

7.1. Засідання ради, її Погоджувальної ради, постійних та тимчасових спеціальних комісій є відкритими і гласними. Брати участь в роботі засідань селищної ради з правом дорадчого голосу мають право члени виконавчого комітету селищної ради.

Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, всіх форм власності, мешканці селища, представники партій, громадських об'єднань та засобів масової інформації можуть знаходитись на засіданнях селищної ради.

7.2 Народні депутати України, депутати Одеської  обласної ради, Савранської районної ради можуть бути присутні на засіданні  сесії селищної ради без запрошення і брати участь у роботі з правом дорадчого голосу.

Головуючий інформує депутатів  про склад і число осіб, запрошених на сесію.

7.3 Для запрошених відводяться окремі місця у залі засідань селищної ради.

 Запрошені та інші присутні на сесії не повинні втручатись у роботу сесії, зобов'язані дотримуватись порядку і підкорятися головуючому. Особа, яка допускає  порушення порядку встановленого цим Регламентом при роботі сесії за рішенням  сесії ради зобов'язана звільнити залу засідань.

7.4 За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються:

1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і належить раді,установам, підприємствам, організаціям і відомствам;

3) інформація, що становить державну таємницю.

7.5. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється в установленому регламентом порядку.

7.6. Гласність роботи селищної ради забезпечується шляхом розповсюдження інформації про її діяльність на спеціальному стенді селищної ради, офіційному веб-сайті та ЗМІ(газета «Сільські новини»).

                                 Розділ III. Селищна рада, її органи та посадові особи

Стаття 8. Селищна рада і її структура

8.1.Селищна рада складається з 26 депутатів, які обираються громадою на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

8.2. Структура селищної ради:

1) Савранський селищний голова;

2) депутати;

3) секретар селищної ради;

4) заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

5) постійні комісії селищної ради;

6)виконавчий комітет селищної ради;

7) секретар виконавчого комітету селищної ради;

8) комісії  при виконавчому комітеті селищної ради;

Стаття 9. Савранський селищний голова

9.1. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення головою Савранської селищної виборчої комісії на пленарному засіданні новобраної селищної ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

9.2. Повноваження  селищного голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" .

9.3. Повноваження  селищного голови визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими нормативно-правовими актами України та даним Регламентом.

9.4.Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

9.5. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень - також підконтрольним  відповідним органам виконавчої влади.

9.6. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів селищної ради  селищний голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів  селищної ради у будь-який визначений ними термін.

9.7. Селищний голова має право в п’ятиденний строк з моменту його прийняття призупинити рішення селищної ради для повторного розгляду на найближчому засіданні у випадку, якщо рішення селищної ради суперечить чинному законодавству.

Стаття 10. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів

10.1. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів обирається на посаду за пропозицією селищного голови. Обраним заступником голови ради  вважається кандидат, що  за  результатами    голосування набрав бiльше голосів. В разi коли кандидат не набрав необхiдної кiлькостi голосiв, селищний голова вносить на розгляд ради iншу кандидатуру.

10.2. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів працює у радi на постiйнiй основi, виконує обов'язки, визначені селищним головою і несе персональну відповідальність за стан справ на дорученій йому ділянці роботи. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумiсностi його  дiяльностi з iншою роботою (дiяльнiстю), встановленi для селищного голови.

10.3. Заступник голови може бути достроково звiльнений з посади за рiшенням сесії селищної ради,  яке приймається шляхом таємного голосування. Питання  про  його звiльнення може бути внесено на розгляд  сесії селищної ради на вимогу не менше як третини депутатiв вiд загального  складу селищної ради  або  селищного голови.

 

 

 

Стаття 11. Секретар селищної ради

11.1. Секретар селищної ради обирається  шляхом таємного голосування за  пропозицією селищного  голови з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.

11.2. Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

11.3. Секретар селищної ради разом з селищним головою організує діяльність селищної ради та її органів.

11.4. Секретар селищної ради:

1) у випадку, передбаченому частиною  другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядуваня в Україні», здійснює повноваження селищного голови;

2) скликає сесії селищної ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень  сесії селищної ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам селищної ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням селищного голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

11.5. Секретар селищної ради може бути звільнений з посади тільки селищною радою. Питання про його звільнення може вноситися на розгляд селищної ради селищним головою або за вимогою не менш як половини депутатів ради.

Стаття 12. Постійні комісії  селищної ради

12.1. Постійні комісії є органами селищної ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень сесії селищної ради та її виконавчих органів.

12.2. Діяльність постійних комісій селищної ради регламентуються положеннями Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів" та Положенням "Про постійні комісії".

12.3. В структурі селищної ради створені такі постійні комісії:

- з питань депутатської діяльності, етики та гласності;

- з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, будівництва, зв’язку,освіти , охорони

    здоров’я та культури;

- з питань бюджету, фінансово-економічних питань, ринкових відносин та інвестиційної  

   діяльності;

- з питань агропромислового розвитку, земельної реформи,екології та раціонального  

   природокористування;

- з питань законності, правопорядку, захисту прав громадян.  

12.4. Робота постійних комісій селищної ради організується згідно з Положенням "Про постійні комісії Ради", яке є невід'ємною частиною даного Регламенту.

 

 

Стаття 13. Виконавчі органи селищної ради

13.1. Виконавчі органи селищної ради діють у відповідності до Конституції, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів України.

13.2. Виконавчий комітет селищної  ради утворюється селищною радою, на строк її повноважень. Його структура i чисельнiсть,  встановлюються селищною радою за пропозицією селищного голови.

13.3.  Виконавчий комітет селищної ради очолює селищний голова.

13.4. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря  селищної ради.

13.5. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.

13.6. Виконавчий комітет селищної ради забезпечує здiйснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, законами України. До відання виконкому селищної ради належать власні повноваження та делеговані повноваження, відповідно до ст.27-40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

13.7. Виконавчий комітет утворює  комісії ,які затверджуються радою:

-   адміністративну;

-   житлову;

-   по боротьбі з пияцтвом, алкоголізмом та наркоманією;

-   погоджувальну комісію з розгляду справ суміжного землекористування;

-   раду з опіки та піклування;

13.8. Селищна рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати ,відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів. 

Стаття 14. Секретар виконавчого комітету ради

14.1. Секретар виконавчого комітету ради затверджується рішенням сесії селищної ради за пропозицією селищного голови.

14.2. Секретар виконавчого комітету ради:

- організовує та координує роботу апарату виконавчого комітету;

- забезпечує підготовку матеріалів на розгляд  сесії селищної ради та виконавчого комітету;

- організовує доведення рішень і розпоряджень виконавчого комітету до виконавців;

- відповідає за стан діловодства в виконавчому комітеті;

- відповідає за відомчий архів виконавчого комітету, підготовку документів та передачу на  

   постійне зберігання в державний архів;

- виконує інші функції покладені відповідно до чинного законодавства.

                       Розділ IV. Депутатська діяльність

Стаття 15. Депутат  селищної ради

15.1. Депутати селищної ради здійснюють від імені та в інтересах територіальної громади  функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів".

15.2. Права депутата  селищної ради зазначені в Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні", в статті 10 Закону України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів" та інших нормативно-правових актах України. Крім того депутат селищної ради має право: порушувати в селищній  раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок в межах компетенції селищної ради діяльності розташованих на її території підприємств, установ, організації, незалежно від форм власності, а також державних органів і органів об'єднань громадян. За дорученням селищної ради або її органу, а також  селищного голови депутат може брати участь у перевірках, що проводяться за її рішенням: у разі виявлення порушення прав громадян або інших порушень законності депутат селищної ради має право вимагати припинення порушення, а в необхідних випадках звернутися до відповідних органів і посадових осіб з вимогою припинити порушення;

15.3. Депутат селищної  ради зобов'язаний:

- брати участь у роботі селищної ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень, виконувати доручення ради та її органів; - бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це керівника відповідного органу ради;

- додержуватися Регламенту селищної ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів; підтримувати зв'язки з виборцями, які висунули його кандидатом у депутати, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, державними органами, органами самоврядування та органами об'єднань громадян, розташованими на території його виборчого округу та територіальною громадою в цілому; інформувати виборців про роботу селищної ради, виконання планів і програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевих екологічних програм, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців, вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

- розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

- брати участь в організації виконання рішень  сесій селищної ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу; інші обов'язки, передбачені Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів".

15.4. Депутат є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітний.

15.5. Депутат селищної ради, який не виправдав довір'я виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними у встановленому законодавством України порядку.

15.6. У разі невиконання депутатом своїх обов'язків у селищній раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада, за попередніми висновками відповідної  постійної  профільної комісії ради може прийняти рішення про повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов'язків або про призначення голосування щодо відкликання депутата.

15.7. Правила поведінки під час сесійних засідань.

1) В ході сесійних засідань депутат не повинен допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів.

2) За порушення порядку під час сесійних засідань або засідань відповідної комісії селищної ради головою селищної ради або, відповідно, головою комісії робиться зауваження, яке заноситься секретарем до протоколу засідання.

3) У разі повторного порушення депутатом порядку під час засідання, головою селищної ради (сесійне засідання) або головою комісії (засідання комісії) ставиться на розгляд питання перед присутніми депутатами питання щодо видалення останнього з зали засідань; депутат видаляється, якщо за це проголосувало більше половини депутатів, присутніх на засіданні, з занесенням секретарем до протоколу засідання.

4) Якщо в ході порушення депутатом порядку в засіданні було встановлено склад адміністративного чи кримінального проступку, то відповідні матеріали направляються до правоохоронних органів

Стаття 16. Депутатські групи та фракції селищної ради

16.1. Для вироблення спільних позицій, концепцій, поглядів з питань, що розглядаються селищною радою або входять до сфери її компетенції, депутати можуть за взаємною згодою створювати депутатські групи та об'єднуватись за партійною ознакою .

16.2. Депутатські групи та фракції створюються на зборах депутатів, на яких обирається керівник групи або фракції. Керівник групи або фракції організовує її роботу та представляє у відносинах з іншими групами, фракціями та  селищною радою.

16.3. Створення групи або фракції оформляється протоколом. Протокол про створення групи і списки депутатів, що входять до їх складу, підписуються керівником депутатської групи і передаються секретарю селищної ради..

16.4. Депутат селищної ради може бути одночасно членом тільки однієї депутатської групи та фракції.

16.5. Секретар селищної ради інформує раду про створення депутатської групи та фракції, їх склад. Інформація заноситься до протоколу сесії селищної ради.

Стаття 17. Депутатські запити та запитання

17.1. Депутатський запит - це підтримана селищною радою вимога депутата, яка заявлена попередньо або на пленарному засіданні сесії ради, до селищного голови, виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь та інших органів виконавчого комітету, до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території селищної ради, незалежно від форм власності, а також до голови відповідної місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів, управлінь та інших служб місцевої державної адміністрації вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання селищної ради.

17.2. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі. Вноситься до початку пленарного засідання до секретаря ради та оголошується після включення до порядку денного засідання у час, визначений сесією селищної ради. По ньому може проводитись обговорення і приймається рішення.

17.3. Рішення про направлення депутатського запиту органу чи посадовій особі, до яких звернуто запит, приймається, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

17.4. Селищний голова  доводить текст запиту до відповідного органу чи посадової особи, до яких його звернуто.

17.5. Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані у встановлений селищною радою строк письмово проінформувати або дати усну відповідь із позначених у запиті питань. Якщо депутатський запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобов'язані письмово повідомити про це з обгрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

17.6. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит селищна рада приймає відповідне рішення.

17.7. Відповідь органу або посадової особи на депутатське запитання може бути оголошена на сесії селищної ради на вимогу депутата - автора запитання у час, передбачений для розгляду депутатських запитів та оголошень.

17.8. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії селищної ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 18. Доручення та накази виборців

18.1. Прийняті депутатами під час виборчої компанії доручення та накази виборців передаються до секретаря селищної ради, який передає їх у відповідні комісії.

18.2. Виборці можуть давати своєму депутатові доручення та накази на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому. Доручення та накази виборців має бути підтримане більшістю учасників зборів. Доручення та накази виборців не повинні суперечити Конституції і законам України, а їх виконання має належати до відання селищної ради та її органів.

18.3 Доручення та накази виборців, виконання яких потребує прийняття селищною радою або її виконавчим органом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом до відома селищної ради або її органів.

18.4 Селищна рада та її органи аналізують доручення та накази виборців, дані депутатам ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. а у випадку прийняття рішень про недоцільність виконання окремих доручень або наказів виборців - проекти відповідних мотивованих рішень селищної ради. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів та територіальної громади.

18.5 Депутат бере участь в організації виконання доручень та наказів виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчого округу.

18.6. Контроль за виконанням плану заходів по реалізації доручень та наказів виборців покладається на  селищного голову, який доповідає раді про хід його виконання один раз на рік під час затвердження селищною радою програми соціально-економічного та культурного розвитку селища .

18.7. Депутат періодично інформує своїх виборців про результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень та наказів виборців та особисту участь в організації їх виконання.

Стаття 19. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях селищної ради

19.1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються селищною радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також селищну раду.

19.2. Селищна рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях селищної ради.

Стаття 20. Забезпечення депутатської діяльності

20.1. Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту офіційного оголошення селищною територіальною виборчою комісією на сесії селищної ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії  селищної ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

20.2. Депутат селищної ради представляє інтереси своїх виборців та має всю повноту прав, що забезпечує його активну роботу в окрузі, участь у діяльності  селищної ради, утворених нею органах та несе зобов'язання перед своїми виборцями, селищною радою та її органами відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів".

20.3. На час здійснення депутатських повноважень та в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю.

Стаття 21. Звернення громадян до селищної ради

21.1. Робота із зверненнями громадян до селищної ради є одним з першочергових напрямків її роботи.

21.2. Пропозиції, заяви і скарги, які надійшли до селищної ради або її депутата, підлягають розгляду, після чого вживаються заходи до їх своєчасного вирішення. Депутати, а також селищна рада можуть направляти одержані ними пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій, які зобов'язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата та селищну раду.

21.3. Депутати та працівники апарату вивчають причини, які породжують скарги, і вносять свої пропозиції щодо їх усунення в селищну раду, державним органам, органам об'єднань громадян, підприємствам, установам і організаціям.

Стаття 22. Звітність депутатів про роботу

22.1. Депутат селищної ради періодично, але не менш як один раз на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу і роботу  селищної ради перед виборцями, які висунули його кандидатом у депутати.

22.2. Звіт депутата може бути проведено в будь-який час на вимогу громадян, які висунули йоги кандидатом у депутати, а також на вимогу зборів виборців.

22.3. Звіт депутата проводиться на зборах виборців відповідного виборчого округу, які висунули його кандидатом у депутати. Про проведення звітів - депутат інформує селищну раду або (у встановленому нею порядку) її органи.

22.4. Депутатові забезпечуються необхідні умови для проведення звітів і зустрічей з виборцями.

22.5. Адміністрації підприємств, установ, організацій, органи об'єднань громадян, де проводиться звіт депутата, виділяють приміщення для проведення зборів, сповіщають про час і місце їх проведення виборців, а також вживають інших заходів, що сприяють депутату в його роботі у виборчому окрузі.

22.6. Звіти і зустрічі депутатів з виборцями можуть висвітлюватися в засобах масової інформації.

Стаття 23. Дисципліна і етика в діяльності селищної ради

23.1. Депутат Савранської селищної ради як повноважний представник інтересів територіальної громади виборців свого виборчого округу та член селищної ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики: керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано; не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях; не принижувати честі й гідності виборців, інших депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій; не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється чинним законодавством, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях селищної ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата або виборця, що охороняється законодавством, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках; не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування. об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських фракцій, окремих депутатів місцевих рад: не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

23.2. На засіданнях селищної ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

23.2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в противному разі головуючий на засіданні може припинити його виступ.

23.3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу засідання сесії.

23.4. Під час засідання ради депутати повинні утримуватись від дій, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

23.5. Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом засідання за згодою більшості депутатів від їх фактичної кількості, визначеною без обговорення шляхом голосування, має право позбавити депутата слова до кінця засідання.

            Розділ V. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

 

Стаття 24. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

24.1. Основними актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування є:

- рішення сесії селищної ради;

- рішення виконавчого комітету селищної ради;

- розпорядження Савранського селищного голови;

- акт депутата;

- рішення  комісій виконавчого комітету селищної ради;

Стаття 25. Акти  селищної ради

25.1. Селищна  рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

25.2. Рішення  сесій ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу депутатів ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається  селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні, і враховується його голос.

25.3. Рішення селищної ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

25.4. Рішення сесії селищної раи у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обгрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у найближчий термін повторно розглянути рішення.

 Якщо рада відхилила зауваження голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу селищної ради, воно набирає чинності.

25.5. Рішення  селищної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх оприлюднення на дошці оголошень селищної ради, офіційному веб-сайті ради,ЗМІ , якщо не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Стаття 26. Акти виконавчого комітету  селищної ради

26.1. Виконавчий комітет  селищної ради в межах своїх повноважень приймає рішення.

26.2. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються  селищним головою.

26.3. У разі незгоди  селищного голови з рішенням виконавчого комітету селищної ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд сесії селищної ради.

26.4. Рішення виконавчого комітету селищної ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані  селищною радою.

Стаття 27. Акти Савранського селищного голови

  Селищний голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття28. Акти комісій при виконавчому комітеті селищної ради

Створені та затверджені сесією селищної ради  комісії при виконавчому  комітеті селищної ради в межах своїх повноважень  складають акти,приймають рішення,  які є  обов’язковими до виконання на підпорядкованій  селищній раді території.

Стаття 29. Визнання актів місцевого самоврядування незаконними

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Стаття 30. Порядок доведення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування до відома населення

30.1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення шляхом їх оприлюднення на офіційному веб-сайті селищної ради, засобах масової інформації та в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України.

30.2. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, яка безпосередньо стосується них.

30.3.Селищний голова може зупинити рішення сесії селищної ради в 5-денний строк від моменту його прийняття. У цей же термін селищний голова зобов’язаний негайно надіслати відхилене ним рішення ради до сесії ради з обгрунтуванням своїх зауважень і пропозицій, що стосуються суті рішення.

30.4. Зауваження і пропозиції мають бути чітко сформульовані і повинні містити логічно обгрунтовані положення, що вказують на:

- порушення селищною радою процедури розгляду, підписання і набрання чинності цим рішенням;

- вихід  сесії селищної ради за межі компетенції при прийнятті такого рішення;

- невідповідність рішеннясесії селищної ради законодавству України.

30.5. Рішення виконавчого комітету селищної ради після їх прийняття підписуються селищним головою.

30.6. У разі незгоди з рішенням виконавчого комітету селищний голова може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням і невідкладно зобов’язаний внести це рішення на розгляд найближчого пленарного засідання селищної ради. У разі затвердження рішення виконавчого комітету селищною радою  селищний голова зобов'язаний підписати це рішення.

30.7. Оприлюднення рішення селищної ради або її виконавчого комітету  не позбавляє селищного голову права звернутися до суду з питання про визнання таким, що не відповідає Конституції або законам України рішення Ради або її виконавчого комітету.

     Розділ  VI. Розгляд і прийняття рішень селищної ради за спеціальними процедурами

 

Стаття 31. Підготовка і затвердження бюджету селищної ради

31.1. Порядок складання та використання місцевого бюджету регламентується статтями 61-70 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України та іншими актами.

31.2. Постійна комісія з питань бюджету є головною в селищній раді з питань опрацювання та підготовки проекту рішення  сесії селищної ради щодо затвердження селищного бюджету .

31.3. На затвердження сесією селищної ради проект селищного бюджету   виноситься постійною комісією з питань бюджету, фінансово економічних питань, ринкових відносин та інвестиційної діяльності після опрацювання  іншими постійними  комісіями селищної ради.

Стаття 32. Підготовка і затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку селища та цільових програм з інших питань місцевого самоврядування

32.1. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку,промисловості, будівництва, зв’язку , освіти та охорони здоров’я  є головною в селищній раді з питань опрацювання та підготовки проекту рішення щодо затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку селища Саврань. На затвердження  сесією селищної ради проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку виноситься постійною комісією з питань бюджету після опрацювання іншими постійними комісіями  селищної ради.

32.2. Підготовка цільових програм з інших питань місцевого самоврядування покладається на відповідні профільні постійні комісії ради. На затвердження сесією селищної ради проекти цільових програм виносяться відповідними профільними комісіями ради після опрацювання з постійною комісією з питань бюджету.

32.3. Проекти програм вносяться у селищну раду виконавчими органами у терміни подання проекту .

32.4. Контроль за ходом виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку селища Саврань, а також цільових програм місцевого самоврядування селищна рада здійснює як безпосередньо, заслуховуючи доповіді виконавчих органів ради, так і через постійні комісії відповідно до їх компетенції.

Стаття 33. Місцеві референдуми

33.1 Місцевий референдум є спосіб прийняття мешканцями селища  шляхом прямого волевиявлення (голосування) питань місцевого значення.

33.2. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму регламентується вимогами ст. 7 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Законом України "Про всеукраїнський  референдум".

33.3. У рішенні про призначення референдуму визначається дата його проведення та зміст питання, що виноситься на референдум. Дата проведення призначається не раніш як за місяць і не пізніш як за два місяці від дня прийняття рішення про проведення референдуму.

33.4. З мстою виявлення волі громадян при вирішенні важливих питань місцевого значення у передбаченому Законом порядку можуть проводитись дорадчі опитування мешканців селища  (консультативні референдуми). Результати дорадчого опитування розглядаються і враховуються при прийнятті рішень  селищною радою.

33.5. Якщо проекти рішень селищної ради не відповідають результатам місцевого дорадчого опитування, такі рішення можуть бути прийняті лише більшістю не менш як дві третини від загальної кількості депутатів селищної ради.

Стаття 34. Про притягнення депутата до відповідальності

34.1. У разі відсутності депутата без поважних причин загалом більш як на 5 засіданнях селищної ради поспіль  протягом календарного року постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики та гласності до компетенції якої входять питання депутатської етики, подає до селищної ради пропозицію про порушення  селищною радою питання перед виборцями відповідного округу про його відкликання.

34.2. Притягнення депутата до відповідальності можливо й в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та даним Регламентом.

 

 

Стаття 35. Порядок дострокового припинення повноважень депутата, селищного голови, його заступника, секретаря селищної ради та селищної ради в цілому

35.1. Повноваження депутата  селищної ради припиняються достроково за наявності підстав, перелічених у частині першій статті 3 Закону України "Про статус депутатів місцевих Рад", засвідчених офіційними документами.

35.2. Повноваження селищного голови припиняються достроково за наявності засвідчених офіційними документами підстав, перелічених у частині першій статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

35.3. Селищна рада розглядає питання про дострокове припинення повноважень селищного голови за наявності підстав, передбачених частиною другою статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

35.4. Дострокове припинення повноважень  селищного голови вирішується у відповідності до частини третьої статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

35.5. Питання про дострокове припинення повноважень секретаря селищної ради вноситься на розгляд  сесії селищної ради на вимогу не менш як двох третин депутатів від загального складу  селищної ради або селищним головою. Рішення про звільнення з посади приймається сесією селищної радою шляхом таємного голосування.

35.6. За наявності підстав, передбачених частиною першою ст. 78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" селищним головою може порушуватись перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів  селищної ради. Порядок проведення позачергових виборів Ради визначається Законом України "Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів".

35.7. Питання про дострокове припинення повноважень селищної ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене не менш як однією десятою частиною громадян, які проживають у селищі  і мають право голосу. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень Ради визначається Законом України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".

35.8. Селищна рада, повноваження якої достроково припинено за рішенням місцевого референдуму або якщо щодо неї Верховна Рада України прийняла рішення про проведення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу селищної ради.

____________________________________________________

Друк